Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Tạo, hiệu chỉnh, và xóa các kiểu dáng (phần 2)

Tạo, hiệu chỉnh và xóa các kiểu dáng là một phần quan trọng trong học indesign, dưới đây là các phần chúng ta sẽ tìm hiển trong bài này nhé


 1.     Kiểu dáng kế tiếp 


Bạn có thể áp dụng các kiểu dáng tự động khi bạn nhập văn bản. Ví dụ, nếu thiết kế của tài liệu gọi kiểu dáng “body text” theo sau kiểu dáng tiêu đề tên “heading 1”, bạn có thể đặt tùy chọn cho “heading 1” đến “body text”.
Sau khi bạn đã nhập một đoạn có kiểu “heading 1”, nhấn Enter bắt đầu một đoạn mới với kiểu dáng “body text”.
Nếu bạn sử dụng menu ngữ cảnh khi áp dụng một kiểu dáng cho hai hay nhiều đoạn, bạn có thể khiển kiểu dáng được áp dụng cho đoạn thứ nhất và Next Style được áp dụng cho các đoạn bổ sung.
Để sử dụng chức năng Next Style, chọn một kiểu dáng từ menu Next Style khi bạn đang tạo hay hiệu chỉnh một kiểu dáng.

2.     Dựa một kiểu dáng vào kiểu dáng khác.


Nhiều thiết kế tài liệu mô tả hệ thống cấp bậc của các kiểu dáng chia sẽ các thuộc tính nào đó. Ví dụ, tiêu đề và các tiêu đề phụ, thường sử dụng cùng phông chữ. Bạn có dễ dàng tạo các liên kết giữa các kiểu dáng giống nhau bằng cách tạo một kiểu dáng cơ sở, hay kiểu dáng cấp cha ( parent ). Khi bạn hiệu chỉnh kiểu dáng cha, các thuộc tính bạn thay đổi xuất hiện trong các kiểu dáng cấp con ( child ) cũng sẽ thay đổi.
-  Tạo một kiểu dáng mới.
-  Trong hộp thoại New Paragraph Style hay No Character Style, chọn kiểu dáng cấp cha trong menu Based On. Kiểu dáng mới trở thành kiểu dáng cấp con.
-  Xác định định dạng trong kiểu dáng mới để phân biệt nó với kiểu dáng trong đó nó được dựa vào. Ví dụ, bạn có thể muốn làm phông chữ đã sử dụng trong một tiêu đề phụ nhỏ hơn một chút so với cái đã sử dụng trong kiểu dáng tiêu đề chính.
Nếu bạn làm các thay đổi cho việc định dạng của một kiểu dáng cấp con và quyết định bạn muốn bắt đầu lại, click Reset to Base. Điều đó khôi phục định dạng của kiểu dáng cấp con trở nên giống y hệt kiểu dáng trên đó nó được dựa vào. Khi đó bạn có thể xác định định dạng mới. Tương tự như vậy, nếu bạn thay đổi kiểu dáng Based On của kiểu dáng cấp con, định nghĩa kiểu dáng cấp con được cập nhật cho phù hợp với kiểu dáng cấp cha mới của nó.

3.      Xóa kiểu dáng


Khi bạn xóa một kiểu dáng, bạn có thể chọn một kiểu dáng khác để thay thế nó.
-  Chọn tên kiểu dáng trong Styles Palette. - Làm một trong các cách sau :
•    Chọn Delete Style trong menu Palette
•    Click biểu tượng Delete      ở đáy Palette, hay drag style vào biểu tượng Delete.
•    Click phải lên kiểu dáng và chọn Delete. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho việc xóa một kiểu dáng mà không áp dụng nó cho văn bản.
-  Chọn kiểu dáng để thay thế nó.
Nếu bạn chọn [ No Paragraph Style ] để thay thế một kiểu dáng đoạn hay [None] để thay thế cho một kiểu dáng ký tự, chọn Preserve Formating để giữ định dạng văn bản với kiểu dáng được áp dụng. Văn bản duy trì định dạng của nó nhưng không còn được kết hợp với một kiểu dáng.
-  Click OK.
Để xóa tất cả các kiểu dáng không sử dụng, chọn Select All Unsed trong menu Styles Palette, và click biểu tượng Delete. Khi bạn xóa một kiểu dáng không sử dụng, bạn không được nhắc nhở để thay thế kiểu dáng.

4.      Chuyển kiểu dáng có bullet và số thành văn bản


Khi bạn tạo một kiểu dáng mà thêm các bullet hay đánh số cho các đoạn, các bullet và số này có thể bị mất nếu tập tin được mở trong một phiên bản trước của InDesign hay được xuất thành tài liệu Word. Sau khi bạn chuyển số thành văn bản, bạn có thể cần phải tự cập nhật các số nếu bạn hiệu chỉnh văn bản.
-  Trong Paragraph Style Palette, chọn kiểu dáng chứa bullet và số
-  Trong Paragraph Style Palette, chọn Convert “[style]” Bullets and Numbering to Text.

Nếu bạn chuyển các bullet và số thành văn bản trong một kiểu dáng mà trên nó kiểu dáng được dựa vào ( kiểu dáng cấp cha ), các bullet và số trong kiểu dáng cấp con cũng được chuyển thành văn bản.

Tài liệu  tham khảo thêm: tài liệu indesign, tài liệu corel draw, tài liệu photoshop
Bạn cũng có thể vận dụng đồ họa vào học thiết kế web 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét