Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Tạo, hiệu chỉnh, và xóa các kiểu dáng (phần 1)

1.     Các loại kiểu dáng

Một kiểu dáng ký tự ( Character Style ) là một bộ sưu tập các thuộc tính định dạng ký tự mà có thể được áp dụng cho văn bản trong một bước đơn lẻ. Một kiểu dáng đoạn (Paragraph Style ) bao gồm các thuộc tính định dạng ký tự và đoạn, và có thể được áp dụng cho đoạn hay phạm vi các đoạn được chọn.
Khi bạn thay đổi định dạng của một kiểu dáng, tất cả văn bản mà kiểu dáng đã được áp dụng sẽ được cập nhật với định dạng mới.
Theo mặc định, mỗi tài liệu mới chứa một kiểu dáng [Basic Paragraph] mà được áp dụng văn bản bạn gõ. Bạn có thể hiệu chỉnh kiểu dáng này, nhưng bạn không thể đổi tên hay xóa nó. Bạn có thể đổi tên và xóa các kiểu dáng mà bạn tạo. Bạn cũng có thể chọn một kiểu dáng mặc định khác để áp dụng cho văn bản.

2.     Sử dụng các Style Palette.

·        Để hiển thị Paragraph Style Palette, chọn Type > Paragraph Style, hay click thẻ Paragraph Style, mà xuất hiện mặc định ở cạnh phải của cửa sổ trình ứng dụng.

·        Để hiển thị Character Style Palette, chọn Type > Character Style, hay click thẻ Character Style ở cạnh phải của cửa sổ trình ứng dụng.
·        Khi bạn chọn văn bản hay đặt điểm chèn, bất kỳ kiểu dáng nào đã được áp dụng cho văn bản được tô sáng trong Style Palette. Nếu bạn chọn một vùng văn bản mà chứa nhiều kiểu dáng, không có kiểu dáng nào được tô sáng trong các Style Palette. Nếu bạn chọn một vùng văn bản mà nhiều kiểu dáng đoạn được áp dụng, góc phải bên dưới của Paragraph Style Palette hiển thị “(Mixed)”.

3. Tạo kiểu dáng

Nếu bạn muốn dựa kiểu dáng mới vào định dạng của văn bản đang tồn tại, chọn văn bản hay đặt điểm chèn trong nó.
·        Chọn New Paragraph Style từ menu Paragraph Style, hay chọn New Character Style từ menu Character Style Palette.
·        Mục Style Name : nhập một tên cho kiểu dáng mới.
·        Mục Base On, chọn kiểu dáng mà kiểu dáng hiện tại được dựa vào.
·        Mục Next Style ( chỉ trong Paragraph Style Palette ), xác định kiểu dáng nào được áp dụng sau kiểu dáng hiện tại khi bạn nhấn Enter.
·        Để thêm một phím tắt, đặt điểm chèn trong ô Shortcut, và chắc rằng Num Lock được bật. Sau đó nhấn bất kỳ sự kết hợp các phím Shift, Alt hay Ctrl, và nhấn một số trong phần số của bàn phím. Bạn không thể dùng các chữ cái hay các số không phải vùng phím số để định nghĩa các phím tắt kiểu dáng.
·        Để xác định các thuộc tính định dạng, click một mục ( như Basic Character Formats ) ở bên trái, và xác định các thuộc tính bạn muốn thêm cho kiểu dáng.
 Khi bạn đã hoàn thành việc xác định các thuộc tính định dạng, click OK.

4. Nhập các kiểu dáng từ các tài liệu khác.

Bạn có thể nhập các kiểu dáng đoạn và ký tự từ tài liệu InDesign khác vào tài liệu hoạt động. Bạn qui định kiểu dáng nào được nạp, và điều gì sẽ xảy ra nếu một kiểu dáng đã nạp có cùng tên với kiểu dáng trong tài liệu hiện hành.
-  Trong Character Style hay Paragraph Style Palette, làm một trong các thao tác sau: 
•Chọn Load Character Style hay Load Paragraph Style trong các menu Style Palette hay menu Control Palette.
•Chọn Load All Styles trong các menu Style Palette hay menu Control Palette để nạp cả kiểu dáng đoạn và ký tự.
-  Double click tài liệu InDesign chứa kiểu dáng bạn muốn nhập.
-  Trong hộp thoại Load Styles, chắc rằng một dấu kiểm xuất hiện kế các kiểu dáng bạn muốn nhập. Nếu bất kỳ kiểu dáng nào đang tồn tại có cùng tên như một trong các kiểu dáng được nhập, chọn một trong trong các tùy chọn dưới Conflict With Existing Style, và click OK :
    Use Incoming Style Definition : ghi đè kiểu dáng có sẵn với kiểu dáng được nạp và áp dụng các thuộc tính mới của nó cho tất cả văn bản trong tài liệu hiện hành mà sử dụng kiểu dáng cũ. Các chỉ định kiểu dáng nạp vào và đang tồn tại được hiển thị ở đáy hộp thoại Load Style để bạn có thể xem sự so sánh.
          Auto – Rename : đặt lại tên kiểu dáng được nạp.

5. Chuyển kiểu dáng của Word thành kiểu dáng của InDesign.

Trước khi bạn nhập một tài liệu Word vào InDesign, bạn có thể ánh xạ mỗi kiểu dáng đã sử dụng trong Word thành một kiểu dáng InDesign. Bằng việc làm như vậy, bạn xác định kiểu dáng nào InDesign sử dụng để định dạng văn bản được nhập. Một biểu tượng đĩa mềm xuất hiện kế mỗi kiểu dáng Word được nhập cho đến khi bạn hiệu chỉnh trong InDesign.
Chọn File > Place.
Chọn Show Import Options, sau đó double click tài liệu Word - Chọn Preserve Style và Formatting From Text and Tables.
Chọn Customized Style Import, sau đó click Style Mapping.
Trong hộp thoại Style Mapping, chọn kiểu dáng Word, sau đó chọn một tùy chọn từ menu dưới kiểu dáng InDesign. Bạn có thể chọn các tùy chọn sau :
·          Nếu không có tên kiểu dáng xung đột, chọn New Paragraph Style, New Character Style, hay chọn một kiểu dáng InDesign có sẵn.
·          Nếu có một tên kiểu dáng xung đột, chọn Redefine InDesign Style để định dạng văn bản nhập với kiểu dáng Word. Chọn một kiểu dáng InDesign có sẵn để định dạng văn bản nhập với kiểu dáng InDesign. Chọn Auto Rename để đặt lại tên kiểu dáng Word.
Click OK để đóng hộp thoại Style Mapping, sau đó click OK để nhập tài liệu.

6. Hiệu chỉnh kiểu dáng

Một trong những tiện lợi của việc sử dụng các kiểu dáng là khi bạn thay đổi sự định nghĩa của một kiểu dáng, tất cả văn bản đã định dạng với kiểu dáng đó thay đổi để phù hợp với định nghĩa kiểu dáng mới.
-           Làm một các thao tác sau :
·               Nếu bạn không muốn kiểu dáng được áp dụng cho văn bản được chọn, click phải tên kiểu dáng trong Style Palette, và chọn Edit [ tên style ]
·               Trong Style Palette, double click tên style, hay chọn nó và chọn Style Option trong menu Style Palette. Chú ý rằng điều này áp dụng kiểu dáng cho bất kỳ văn bản hay khung văn bản được chọn, hay nếu không có văn bản hay khung văn bản được chọn, đặt kiểu dáng như kiểu dáng mặc định cho bất kỳ văn bản nào bạn nhập trong các khung mới.
-  Điều chỉnh các thiết lập trong hộp thoại, sau đó click OK.
Khi xác định một Character Color trong hộp thoại Style Options, bạn có thể tạo một màu mới bằng cách double click ô màu tô hay đường viền. Nếu bạn chọn một màu sau đó quyết định bạn không muốn nó là một phần của kiểu dáng ký tự, nhấn Ctrl sau đó click vào màu.

7. Định nghĩa lại một kiểu dáng để phù hợp với văn bản được chọn.

Sau khi bạn áp dụng một kiểu dáng, bạn có thể ghi đè bất kỳ các thiết lập nào của nó. Nếu bạn quyết định bạn thích các thay đổi bạn đã làm, bạn có thể định nghĩa lại kiểu dáng để nó phù hợp với định dạng văn bản bạn đã thay đổi.
-  Sử dụng công cụ Type, chọn văn bản đã định dạng với kiểu dáng bạn muốn định nghĩa lại
-  Làm các thay đổi cho các thuộc tính đoạn hay ký tự như cần thiết - Chọn Redefine Style trong menu Style Palette.
Tài liệu tham khảo:tài liệu đồ họa  tài liệu indesign, tài liệu illustrator Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét