Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Đánh số trang và đoạn (phần 1)

Đánh số trang và đoạn phần 1

1. Đánh số trang


Bạn có thể thêm một dấu số trang ( page-number marker ) cho các trang để xác định nơi một số trang nằm trong một trang và nó trông như thế nào. Bởi vì một dấu số trang cập nhật tự động, số trang nó hiển thị luôn đúng ngay cả khi bạn thêm, xóa, hay sắp xếp lại các trang trong tài liệu. Các dấu số trang có thể được định dạng và tạo kiểu dáng như văn bản.
Số trang trong  master A (trái), và trang 5 dựa trên trang chủ A (phải)
Một tài liệu InDesign đơn có thể chứa tới 9999 trang, như số trang có thể lớn tới 99999. Theo mặc định, trang đầu tiên là trang bên phải được đánh số 1. Các trang số lẽ luôn nằm bên phải; nếu bạn sử dụng lệnh Sections Option để thay đổi số trang đầu tiên thành một số chẵn, trang đầu tiên trở thành một trang bên trái.
Theo mặc định, các trang được đánh số sử dụng số A rập (1, 2, 3...); tuy nhiên, bạn có thể đánh số trang sử dụng ký tự La Mã viết hoa hoặc viết thường ( i, ii, iii... ) hay vừa chữ vừa số.

2. Thêm số trang  cập nhật tự động

-  Nếu bạn muốn số trang xuất hiện trong tất cả các trang dựa trên một trang chủ, double click trang chủ trong Pages Palette.
Nếu bạn muốn số trang chỉ xuất hiện trong một trang xác định, double click trang đó trong Pages Palette.
-  Trong trang hay trang chủ, đưa công cụ Type đến nơi bạn muốn số trang được thêm, rồi drag để tạo một khung văn bản lớn vừa đủ để giữ số trang dài nhất và bất kỳ chữ nào bạn muốn xuất hiện cạnh số trang, như dấu mục hay tên tài liệu. - Với điểm chèn đã đặt trong khung văn bản, làm các thao tác sau :
    Nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn đi cùng với số trang, như tên tài liệu
    Để thêm một dấu mục, chọn Type > Insert Special Character > Section Marker.
-  Chọn Type > Insert Special Character > Auto Page Number. Nếu số trang tự động làm trên một trang chủ, nó hiển thị tiền tố trang chủ. Trong một trang tài liệu, số trang tự động hiển thị số trang. Trong một pasteboard, nó hiển thị PB.
-  Nếu muốn, lập lại các bước trên để thêm các số trang cho các trang bổ sung trong trang chủ hay dải.
 Section marker ( trái ) và section marker với dấu số trang được chèn ( phải )

 3. Thay đổi định dạng của số trang . 

 -  Chọn Layout > Numbering & Section Options.
 -  Chọn một định dạng số trang cho Style. Click OK.

4.  Đánh lại số trang và mục

Tạo tất cả các trang cần thiết cho tài liệu ( hay tất cả các tài liệu cần thiết cho quyển sách ), và rồi sử dụng Pages Palette để định nghĩa phạm vị trang như là các mục (section). Bạn có thể chia nội dung vào các mục được đánh số khác nhau. Ví dụ, mười trang đầu của sách có thể dùng số La Mã, và phần còn lại của sách có thể dung số A rập, bắt đầu tại trang thứ 11, được đánh số là 1 trong ví dụng này. Để cung cấp nhiều khiển đánh số trang, bạn có thể thiết lập các mục đã được đặt tên bên trong các tài liệu riêng, hay bên trong một vài tài liệu trong một quyển sách.
Theo mặc định, các số trang trong một quyển sách được đánh số liên tiếp. Sử dụng Nubering & Section Options, bạn có thể bắt đầu đánh số lại tại một trang xác định, thay đổi kiểu đánh số, và thêm các tiền tố và văn bản dấu mục cho các số. Bạn có thể định nghĩa một dấu mục để đặt nhãn cho các trang mục tự động.
  A: - Biểu tược chỉ báo mục cho biết sự bắt đầu của mục
  B: - Số trang được đổi cho mục mới  CC - Thanh trạng thái trang hiển thị độ dài đối tượng.

5. Định nghĩa đánh số mục

  • Trong Pages Palette, chọn trang đầu tiên trong mục bạn muốn định nhĩa - Chọn Layout > Numbering & Options, chọn trong Pages Palette.
  • -  Nếu bạn sẽ thay đổi các tùy chọn đánh số cho bất kỳ trang nào hơn trang đầu tiên của tài liệu, chắc ràng Star Section được chọn,. Tùy chọn này đánh dấu trang được chọn như sự bắt đầu của tài liệu mới.
  • -  Như cần thiết, xác định các tùy chọn đánh số và mục, và click OK
  • Để kết thúc mục, lặp lại các bước đánh số mục trong trang đầu theo sau mục.
Bài này mình giới thiệu phần một về " đán số trang và đoạn" trong tài liệu indesign. Để tiếp tục bổ sung kiến thức phần 2. Bạn sẽ theo dõi thêm tại đây nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét