Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Đánh số trang và định dạng (phần 2)

1.  Hiệu chỉnh hay xóa bỏ đánh số mục

Trong Pages Palette, double click biểu tượng chỉ báo mục   xuất hiện bên trên biểu tượng trang trong Pages Palette. Hay chọn một trang sử dụng một dấu mục, và chọn Numbering & Section Option trong Pages Palette menu. -> Làm các thao tác sau rồi click OK : 
Thay đổi các tùy chọn mục và đánh số
Để xóa một mục, bỏ chọn tùy chọn Start Section.

2. Các tùy chọn đánh số và mục

Automatic Page Numbering : chọn nếu bạn muốn các số trang của mục hiện thời tiếp theo sự đánh số của mục trước đó. Sử dụng tùy chọn này, số trang trong mục này cập nhật một cách tự động khi bạn thêm các trang trước đó cho nó.

Start Page Numbering At : Nhập số cho trang đầu tiên của mục nếu bạn muốn mục đánh số riêng biệt khỏi phần còn lại của tài liệu. Nhập 1 để bắt đầu lại việc đánh số. Các trang còn lại trong mục sẽ được đánh số phù hợp. Nếu bạn chọn một kiểu đánh số trang không phải A rập cho tùy chọn Style (như số La Mã), bạn vẫn phải nhập một số A rập trong hộp này.

Section Prefix. Nhập một nhãn cho mục. Bao gồm khoảng cách hay chấm câu như cần thiết để số tự động sẽ xuất hiện như vậy, ví dụ, A-16 hay A 16, không nhập A16. Nhãn này bị giới hạn tới 8 ký tự. Nó không thể rỗng, và nó không thể chứa khoảng trống- thay vào đó sử dụng khoảng em hay en. Chú ý dấu cộng (+) hay dấu phẩy (,) không thể được sử dụng trong tiền tố của mục
Style : Chọn một kiểu đánh số trang từ menu. Kiểu dáng chỉ áp dụng cho tất cả các trang trong mục này.
Section Marker : Nhập một nhãn mà InDesign chèn vào trang tại vị trí của ký tự dấu mục. Include Prefix When Numbering Pages : Chọn nếu bạn muốn tiền tố của mục xuất hiện khi bạn tao một mục lục hay chỉ mục, hay in các trang chứa các số trang tự động. Bỏ chọn tùy chọn này để hiển thị tiền tố mục trong InDesign nhưng ẩn, tiền tố trong tài liệu, mục lục và chỉ liệu được in
Section Prefix trong cửa sổ tài liệu
A-  A: Section marker và prefix trong trang
B-  B: Section prefix trong hộp trang ở dưới cửa sổ tài liệu

3.  Thêm văn bản dấu mục cho một trang hay trang chủ

Bạn có thể gán nhãn mỗi mục với một tiền tố duy nhất và bao gồm tiền tố như một phần của số trang tự động, mục lục, tham chiếu chéo, chỉ mục, hay bất kỳ số tự động nào khác. Ví dụ, nếu bạn chỉ định A- cho Section Prefix trong trang 16 của một tài liệu và bao gồm tiền tố mục, trang sẽ xuất hiện trong mục lục hay chỉ mục là A-16. Văn bản bạn nhập cho section marker xuất hiện khi bạn chọn ký tự đặc biệt Insert Section Marker.
-  Trong một trang hay trang chủ mà bạn sử dụng một section, drag công cụ Type để tạo một khung văn bản đủ lơn cho văn bản section marker, hay click trong một khung có sẵn.
-  Click phải và chọn Insert Special Character>Section Marker trong menu ngữ cảnh.

-  4.  Hiển thị đánh số tuyệt đối hay đánh số mục trong Pages Palette.

Pages Palette có thể hiển thị sự đánh số tuyệt đối ( absolute ) ( đặt nhãn tất cả các trang bới các số liên tiếp, bắt đầu tại trang đầu của tài liệu ) hay sự đánh số mục ( section ) (đặt nhãn trang bằng mục, như đã xác định trong hộp thoại Section Options ). Việc thay đổi hiển thị sự đánh số ảnh hưởng đến cách các trang được biểu thị trong tài liệu, như trong Pages Palette và trong hộp trang ở dưới cửa sổ tài liệu. Tuy nhiên, nó không thay đổi diện mạo của số trang trong các trang tài liệu.
-  Chọn Edit > Preferences > General
-  Mục Page Numbering, chọn một phương pháp đánh số trong menu View.
   Pages Palette thể hiện sự đánh số tuyệt đối ( trái ) và sự đánh số theo mục (phải)

  5.  Số trang tự động cho các chuyển tiếp Story.

Bạn có thể dễ dàng duy trì các dòng báo chuyển tiếp ( jump line ) của Story mà tiếp tục ở trang khác, như một dòng nói “ Xem tiếp trang 45”. Sử dụng số trang chuyển tiếp ( jumpline page number ) để cập nhật tự động số trang chứa khung văn bản theo dòng mạch kế tiếp hay trước đó của một Story khi bạn di chuyển hay tạo dòng mạch lại các khung văn bản của Story.
Thông thường số trang chuyển tiếp nên nằm trong một khung văn bản riêng biệt khỏi Story nó theo dấu. Theo cách đó, số trang chuyển tiếp giữ được vị trí ngay cả khi văn bản của Story thay đổi dòng mạch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét